هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 98

خبر پست شده حدود 21 روز پیش
خبر پشت شده حدود 21 روز پیش

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 98

حضور فعال و موثر تیم پوناس