قرارداد الکترونیکی

لطفا پس از وارد کردن کد ملی خود نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایید.

قرار داد فعالی برای شما یافت نشد


طرفین قرارداد
اين قرارداد مابين شركت پویا نگار ارتباط سپهر كه در اين قرارداد پیمانکار ناميده مي شود به نمايندگي آقای فرزاد خاکپور خسروشاهی و به آدرس قانوني تبریز، بلوار29 بهمن، دانشگاه تبریز، مرکز رشد و نوآوری واحد F12 از يك طرف خانم/آقای به کد ملی و از طرف دیگر كه در اين قرارداد کارفرما ناميده ميشوند، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.
ماده -1 موضوع قرارداد
شرح داده شده است.
ماده -2 مدت اجرای قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ از سوی طرفین به مدت روز کاری میباشد؛ كه پيمانكار ﺑايد كليه خدمات موضوع قرارداد را مطاﺑق ﺑا ﺑرنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي قرارداد، انجام داده و ﺑه تاييد كارفرما ﺑرساند.
تبصره1: فرض می شود در ابتدای تارخ قرارداد مبلغ پیش پرداخت از سوی کارفرما به حساب پیمانکار واریز میگردد؛ در غیر اینصورت تاریخ آغاز قرارداد؛ تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی کارفرما در نظر گرفته خواهد شد خواهد بود.
تبصره2: کارفرما بعد از اتمام زمان قرارداد به مدت 7 روز زمان دارد تا تست های مربوط به تحویل پروژه را صورت دهد.
ماده -3 مبلغ قرارداد
پیمانکار براساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار به شرح ماده 5، مبلغ () دریافت خواهد کرد.
تبصره 1: پنجاه(50) درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پراخت و 50 درصد مابقی بعد از تحویل از سوی کارفرما به حساب پیمانکار واریز خواهد شد و اسناد حسابداری آن از سوی طرفین بایگانی خواهد شد.
تبصره 3: مبلغ 5،300،000 ریال بعنوان هزینه هاست میباشد که توسط پیمانکار بعنوان هدیه جشنواره فروش با تخفیف 100 درصدی در این قرارداد لحاظ میگردد.
تبصره4: کلیه پرداخت های شرکت به شماره حساب شبا 940140040000014005272506 IRبانک مسکن یا به شماره کارت(6280231331920164) به نام شرکت پویا نگار ارتباط سپهر واریز میگردد.
ماده -4 تعهدات کارفرما
1- 4 کارفرما موظف به تامین و ارایه تمامی اطلاعات لازم جهت تحلیل و تولید نرم افزار تحت شرایط اختصاصی قرارداد است.
2- 4 کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد به پیمانکار می باشد.
3- 4 حق امتیاز (کپی‌رایت) و کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی موضوع قرارداد در اختیار کارفرما است.
تبصره1: تحویل سورس‌کد نرم‌افزار (Source Code) و مستندات نرم‌افزار (Source Document) به کارفرما، جزء تعهدات این قرارداد نمی‌باشد.
تبصره2: کارفرما و کارکنان وی، حق تکثیر، تغییر و الگوبرداری از نرم‌افزار و ارائه اطلاعات آن به شخص ثالث را ندارند. ماده-5 تعهدات پیمانکار
1- 5 دریافت کامل اطلاعات از کارفرما
2- 5 تحویل به موقع پروژه براساس قرارداد
3- 5 راه اندازی تست و تحویل کامل سایت به کارفرما بعد از اتمام پروژه
4- 5 انجام خدمات پشتیبانی سایت به صورت رایگان به مدت 12 ماه از تاریخ تحویل
تبصره1 : هزینه های و خدمات طراحی تصاویر و بنر ها به عهده کارفرما می باشد.
تبصره2: موارد توسعه ای سایت غیر از مواردی که در این قرارداد آمده است مشمول این قرارداد نبوده و در عهده پیمانکار نمی باشد.
تبصره4: کلیه داده هایی که نیاز است بر روی سایت بارگزاری شود به عهده کارفرما بوده و پیمانکار در قبال محتوای سایت هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
ماده -6 تاییدات پیمانکار
پیمانکار اعلام کرده است:
1- 6 کلیه اسناد و مدارک و نیازمندیها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کلی و جزیی اطلاع حاصل کرده است.
2- 6 نسبت ﺑه جمع آوري اطﻼعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده و نسبت ﺑه امكان انجام کار كارشناسي و تخصصي ﺑا كيفيت و توان ﻻزم در محدوده ﺑرنامه زماني قرارداد اطمينان حاصل نموده و همچنین ميزان دستمزدها و هزينه ها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.
3- 6 تعهدات و مسئوﻟيتهاي پيمانكار در قرارداد تحت هيچ شرايطی ﺑراساس مدرك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثی محدود نمي گردد. مگر ﺑه موجب قانون و دستورات مراجع قانوني ذيصلاح.
4- 6 پيمانكار كليه اطﻼعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و ﺑدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاري آنها را ﺑه غير ندارد. در غير اينصورت مشمول مقررات افشاي اسرار و مقررات جزايي مرﺑوطه می باشد.
5- 6 در پایان تاریخ قرارداد؛ قرارداد پشتیباني و توسعه در سالهاي آینده ﺑا توافق طرفين توسط كارفرما انجام خواهد شد.
6- 6 كليه اشخاصي كه تحت هر عنوان از طرف پيمانكار ﺑه منظور انجام مفاد قرارداد ﺑه كارفرما معرفي مي شوند جزء پرسنل پيمانكار محسوب شده و كارفرما هيچ گونه تكليف و مسئوﻟیتی در قبال ايشان نخواهد داشت.
ماده – 7 تغییرات در خدمات
كارفرما اين اختیار را خواهد داشت كه ﺑراساس صلاحديد خود خدماتي كه ﺑايد از طرف پيمانكار ارائه گردند، مورد ﺑحث قرار داده تا راه حل مناسبي ﺑراي تغيير در موضوع را مشتركا، مورد تایید قرار دهند. در چنين حالتی چارچوبهای تنظيم شده ﺑراي زمان و مبلغ قرارداد كه توافق روی آن صورت گیرد، از سوی طرفین الزام اجرایی خواهد داشت. چنانچه توافقي در اين زمینه حاصل نگردد، قرارداد ﺑدون تغيير ادامه خواهد يافت.
ماده-8 فورس ماژور
1- 8 هر گاه بعلت حوادث قهري و غير مترقبه هر يك از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود ﺑاقي خواهد ﺑود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، اعتصاﺑات عمومي، شيوع ﺑيماريهاي واگير دار، زﻟزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشكسالیهاي بی سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها ﺑﺘرتيب ذيل عمل خواهد شد.
2- 8 پيمانكار در صورت ﺑروز شرايط فورس ماژور ﺑايستی ﺑﻼفاصله موضوع را ﺑه اطلاع كارفرما ﺑرساند. كارفرما به تشخيص خود و همفكري ﺑا پيمانكار تداﺑير ﻻزم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پيمانكار موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توﻟيد شده ﺑه بهترين نحو مطلوب و ﺑا كمترين تأخير بعمل آورد.
3- 8 چنانچه مدت فورس ماژور ﺑيش از سه ماه گردد، در آنصورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته ﺑاشد، اختیار فسخ قرارداد را ﺑا ارائه يادداشت كتبی دارد. در اين شرايط پيمانكار محق ﺑه دريافت هزينه هايي است كه ﺑه طور واقعي تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط ﺑا عمليات موضوع قرارداد انجام داده است.
ماده-9 فسخ قرارداد
قرار داد تحت یکی از شرایط زیر قابل فسخ می باشد:
• ﺑا اختیار كارفرما در شرایطی كه پيمانكار قادر ﺑه تكميل و انجام كل يا ﺑخشي از تعهدات خود مطاﺑق قرارداد و ﺑرطبق ﺑرنامه زماني نشده و قادر ﺑه رفع نقايص خود ظرف مدت سه هفته پس از دريافت يادداشت در اين زمینه نگرديده ﺑاشد.
• ﺑراساس اختیار يكي از طرفين در صورتيكه طرف ديگر منحل گرديده و يا درخواست انحلال نمايد
• ﺑراساس توافق طرفين.
• براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده 14مدت آن از سه ماه طولانی تر گردد.
ماده-10 تغییرات
هر گونه تغيير و يا اضافه شدن ﺑه موضوع قرارداد رسميت نخواهد داشت مگر آنكه ﺑه صورت مكتوب و صريح ﺑه امضاي طرفين ﺑرسد.
تبصره 1: در صورتی که در حین اجرای کار پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد احساس نماید موظف است موضوع را كتباً ﺑه كارفرما اعلام نمايد. كارفرما موضوع در خواست شده توسط پيمانكار را در اسرع وقت ﺑررسي و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته ﺑه پيمانكار اطﻼع خواهد داد . هر گونه تغيير در قرارداد طي يك الحاقيه جداگانه كه ﺑـه تاييد طرفين مي رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغييرات در خواست شده در مستندات پروژه ، كارفرما تغييرات پذيرفته شده را كتبا ﺑه اطلاع پيمانكار مي رساند.