پروژه های تکمیل شده

ما یک تیم با تجربه از پرسنل تولید و بازرسی برای اطمینان از کیفیت داریم.

سیستم مدیریت T.card
پرتال
1. سامانه مدیریت امدادخودرو 2.سوپر اپلیکیشن tiapp
سیستم جامع و یکپارچه مدیریت آموزشی
پرتال
سامانه جامعه آموزش آنلاین
سامانه مدیریت تولید و فروش دملی
پرتال
مدیریت تولید و فروش و حسابداری
سامانه مدیریت آموزشی چند زبانه
پرتال
اولین سامانه مدیریت سیستم آموزشی چند زبانه کشور