نشانی

دانشگاه تبریز، مرکز رشد، طبقه اول، واحد F12


تلفن تماس

041-3329-9963

09059633751

نشانی اینترنتی

Email: info@punas.ir

WhatsApp: 09059633751

Telegram: punasCo

فرم درخواست