نشانی

دانشگاه تبریز، مرکز رشد، طبقه اول، واحد F12


تلفن تماس

041-3329-9963

989353807607+

نشانی اینترنتی

Email: punas@gmail.com

Telegram: punasCo

فرم درخواست